Swissdent Bodrum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak tarafınıza sunacağımız hizmetler kapsamında kişisel bilgilerinizi ve sağlığınıza ilişkin verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla verilerinizi işlememiz gerekebilmektedir.

Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için kaydetmek durumunda olduğumuz sağlık verileriniz, kanunen özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca kişisel verilerinizi işleyebilmemiz için tarafınızdan bu onamın alınması zorunluluğu doğmuştur.

1. Temel Kavramlar

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi olarak Swissdent Bodrum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

2. İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik verisi: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verilerinizle birlikte cinsiyetiniz, doğum yeri ve tarihiniz, medeni hal gibi veriler ile ibraz ettiğiniz kimlik belgesiyle elde edilen kişisel verileriniz bizimle sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurmuş olmanız ve paylaşmış olmanız halinde bu platformda kullandığınız adlarınız,
 • İletişim verisi: Adresiniz, sabit ve cep telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, instagram vb. sosyal medya hesap bilgileriniz,
 • Dijital veri : Kliniğimiz ile yaptığınız sesli ve yazılı görüşme kayıtlarınız, kliniğimiz içinde yer alan güvenlik kameraları ile yapılan kayıtlar, tıbbi görüntüleme kayıtları gibi tüm ses,mesaj ve görüntü kayıtları
 • Finansal Veri: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, fatura keşide edilebilmesi için gerekli olan bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Sağlık Verisi: Tıbbi teşhis ve tedavi sürecinde merkezimizde yapılan her türlü tıbbi işleme ilişkin kayıtlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi görüntüleme bilgileriniz, önceki döneme ilişkin sağlık verileriniz, tedavi geçmişiniz, teşhis ve/veya tedavi sürecinde elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Diğer : Sağlık hizmetlerinizin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, Web sitemiz ve mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.
  Burada sayılanların dışında tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin yürütülebilmesi, gerekli planlamanın yapılabilmesi, tarafınızla iletişim kurabilmemiz, sizi ilgilendirebilecek konularda bilgi verilebilmesi, kampanya ve yeniliklerden haberdar edilebilmeniz, sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için doğrudan tarafınızca sağlanan başkaca kişisel verilerin elde edilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesi de söz konusu olabilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda sizi bilgilendiririz;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Sağlık durumunuzla ilgili görüş alış verişi amacıyla başka bir hekimle paylaşılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması,
 • Sekreterya ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında bilgilendirilmek,
 • Sağlık Personelleri ve Sekreterya bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Klinik yönetimi tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Klinik yönetimi tarafından kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri amacıyla risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması, size verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,
 • Klinik Yönetimi tarafından sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
  Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın ancak ve ancak yasal zorunluluklar veya kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile sınırlı olarak ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

4. Veri Güvenliği ve Veri Aktarımı

  • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu,
  • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
  • Nüfus Genel Müdürlüğü,
  • Türkiye Eczacılar Birliği,
  • Adli makamlar,
  • Tıbbi teşhis ve tedavi için Swissdent Bodrum olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve yurt dışında bulunan hekimler, klinikler, laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi 3 cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu,
  • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler,
  • Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Swissdent Bodrum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Swissdent Bodrum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendiririz.
   Yukarıda belirtilen bilgileri okuduğumu ve Swissdent Bodrum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından detaylı olarak yukarıda açıklanan kişisel verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
  • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
  • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği,
  • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
  • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
  • Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.

  5. KVKK Kapsamında Haklarınız

  • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi.
   Kanun kapsamındaki taleplerimi info@swissdentbodrum.com e-posta adresine ya da Tepecik Mah. Neyzen Tevfik Cd. No: 68/B 48400 Bodrum/Muğla adresinde yetkili personele teslim edebileceğimi, noter kanalıyla gönderebileceğimi biliyorum.

  6. Onam Beyanı

  Swissdent Bodrum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Swissdent Bodrum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ‘nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM